“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง 38.93% ชี้สื่อไทยทำข่าวเพื่อปั่นกระแส-สร้างดราม่า

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง 38.93% ชี้สื่อไทยทำข่าวเพื่อปั่นกระแส-สร้างดราม่า

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง 38.93% ชี้สื่อไทยทำข่าวเพื่อปั่นกระแส-สร้างดราม่า

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สื่อไหนเป็นกลาง ยกมือขึ้น” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2566 ในกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ทั้งหมด 1,310 หน่วยตัวอย่าง ซึ่งได้ผลสำรวจที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

การทำข่าวของสื่อมวลชนไทย

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการทำข่าวหรือรายงานข่าวของสื่อมวลชนในปัจจุบัน พบว่า ร้อยละ 38.93 ระบุว่าสื่อมวลชนไทยทำข่าว/รายงานข่าว เพื่อปั่นกระแส/สร้างดราม่า รองลงมา ร้อยละ 33.59 ระบุว่าสื่อมวลชนไทยทำข่าว/รายงานข่าว อย่างละเอียง ขณะที่ร้อยละ 30.69 ระบุว่าสื่อมวลชนไทยทำข่าว/รายงานข่าว จากข้อมูลที่ยังไม่มีการตรวจสอบความจริง 

ต่อมา ร้อยละ 30.23 ระบุว่า สื่อมวลชนไทยทำข่าว/รายงานข่าว เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจขององค์กรตนเอง ขณะที่ ร้อยละ 25.34 ระบุว่าสื่อมวลชนไทยทำข่าว/รายงานข่าว เพื่อประโยชน์ของประชาชน และร้อยละ 21.83 ระบุว่าสื่อมวลชนไทยทำข่าว/รายงานข่าว อย่างไม่ลำเอียง

ด้านเสรีภาพในการทำข่าวของสื่อมวลชนไทย

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.08 ระบุว่าสื่อมวลชนไทยค่อนข้างมีเสรีภาพในการทำข่าว รองลงมา ร้อยละ 28.86 ระบุว่าสื่อมวลชนไทยมีเสรีภาพมาก ร้อยละ 24.73 ระบุว่า ไม่ค่อยมีเสรีภาพ ร้อยละ 6.11 ระบุว่า ไม่มีเสรีภาพเลย และร้อยละ 1.22 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ความเป็นกลางในการนำเสนอข่าว

นิด้าโพลพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 38.70 ระบุว่าสื่อมวลชนไทยค่อนข้างเป็นกลาง รองลงมา ร้อยละ 32.06 ระบุว่า ไม่ค่อยเป็นกลาง ร้อยละ 13.90 ระบุว่า เป็นกลางอย่างมาก ร้อยละ 12.67 ระบุว่า ไม่เป็นกลางเลย ขณะที่ร้อยละ 2.67 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

Tyson News ให้การรายงานเชิงลึกที่เป็นกลาง และมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงในโลก เราเชื่อในพลังของข่าวสาร และข้อมูลนั้นควรยุติธรรม โปร่งใส และเข้าใจง่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน Tyson News จะเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณในการติดตามแนวโน้มของโลก

| โพสต์ล่าสุด |