แผนปฏิบัติแก้ยานรก

แผนปฏิบัติแก้ยานรก

แผนปฏิบัติแก้ยานรก

.css-nh9sg4 #forum2022-logoSponsor{text-align:center;}.css-nh9sg4 .forum2022-logoSponsor-text{font-family:”KaLaTeXa Display”;font-size:10px;position:relative;z-index:3;}.css-nh9sg4 .forum2022-logoSponsor-text span{background-color:#ffffff;padding:0 10px;position:relative;z-index:3;}.css-nh9sg4 .forum2022-logoSponsor-text::after{content:””;height:1px;width:100%;background-color:rgb(216,216,216);position:absolute;top:50%;left:0;-webkit-transform:translateY(-50%);-ms-transform:translateY(-50%);transform:translateY(-50%);z-index:2;}.css-nh9sg4 ul.forum2022-logoSponsor{padding:0;margin:0;list-style:none;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;gap:15px;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;}.css-nh9sg4 ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor{height:80px;}.css-nh9sg4 ul.forum2022-logoSponsor li.forum2022-item-sponsor img{height:80px;}

ผลการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม และหัวหน้าส่วนราชการสำคัญ 26 หน่วยงาน ร่วมเป็นกรรมการ

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รรท.เลขาธิการ ป.ป.ส. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายหลักของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

ภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติด

คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เพิ่ม 6,185 นาย ทำให้มีเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศรวม 11,332 นาย จะมีผลให้การดำเนินงานตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายทั้งปราบปรามยาเสพติดและตรวจยึดทรัพย์สินมีความเข้มข้น

เตรียมการสถานที่รองรับบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการจิตเวชทั่วประเทศของกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์คัดกรอง 9,854 แห่ง สถานพยาบาลยาเสพติด 923 แห่ง สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 140 แห่ง ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม 3,258 แห่ง ทำให้การบำบัดรักษากลุ่มผู้เสพครอบคลุมทั่วประเทศ

อนุมัติตั้งด่านตรวจยานพาหนะ สกัดกั้นลักลอบลำเลียงยาเสพติดเพิ่ม 3 แห่งที่มีอยู่แล้ว 5 แห่ง ส่วนที่เพิ่ม อ.พล จ.ขอนแก่น อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ และ อ.จะนะ จ.สงขลา สกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลำเลียงต่อไปยังภาคใต้ เพื่อทำให้การสกัดกั้นยาเสพติดมีความสมบูรณ์

ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น

เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติของ ศาสนา การพัฒนา และ ชุมชนพหุวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2567 ใช้กลยุทธ์ 4 เพิ่ม คือ เพิ่มบทบาทขององค์กรทางศาสนา เพิ่มบทบาทการพัฒนาทุกด้าน เพิ่มจิตอาสาในภาคชุมชน และเพิ่มบทบาทกลไกนอกภาครัฐ

สร้างความมีส่วนร่วมอย่างสมัครใจของประชาชนและชุมชนในการแก้ปัญหายาเสพติดพื้นที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภายใต้การอำนวยการร่วมกันระหว่าง ศอ.บต. และสำนักงาน ป.ป.ส. ในนามศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติของศาสนาและภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งความชัดเจนและเข้มข้นขึ้น

แนวคิด พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดอาศัยความมีส่วนร่วมประชาชน เป็นที่ยอมรับแล้วว่า “หมู่บ้าน ชุมชนเป็นตัวชี้ขาดความสำเร็จในการแก้ปัญหายาเสพติด”

บทบาท หมู่บ้าน ชุมชน มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง.

“เพลิงพยัคฆ์”
[email protected]

คลิกอ่านคอลัมน์ “เลขที่1 วิภาวดีฯ” เพิ่มเติม

Tyson News ให้การรายงานเชิงลึกที่เป็นกลาง และมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงในโลก เราเชื่อในพลังของข่าวสาร และข้อมูลนั้นควรยุติธรรม โปร่งใส และเข้าใจง่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน Tyson News จะเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณในการติดตามแนวโน้มของโลก

| โพสต์ล่าสุด |